Zapytanie ofertowe 01/2020

Przeprowadzenie procesu certyfikacji produktów oświetleniowych na rynek północnoamerykański.

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.1: Polskie Mosty Technologiczne, Plantalux Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących przedmiotu zamówienia.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Plantalux Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konopnica 162, 21-030 Konopnica, REGON 364944526, NIP 9462661551 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000628224, o kapitale zakładowym 36 250 złotych.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamawiający nie jest zobowiązany do obligatoryjnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający informuje, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  o  ile  niższy  próg  nie  wynika  z  przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymagania wobec Oferenta

Warunkiem koniecznym jest aby firma Oferenta znajdowała się na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia procesu certyfikacji prowadzonej przez Nationally Recognised Testing Laboratory.

Termin wykonania zamówienia

Maksymalnie 60 dni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Termin ważności oferty

Minimum 30 dni od daty złożenia oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu certyfikacji produktów oświetleniowych na rynek północnoamerykański (Kod CPV: 73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań). Do zadań Oferenta należeć będzie przede wszystkim:

 • przeprowadzenie procesu certyfikacji następujących produktów:
  • XX640W Full Spectrum,
  • FX600W Full Spectrum,
  • FX600W Strong Red.
 • wykonanie audytu w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny oferty

Cena oferty – kryterium stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym. Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

 • Lp = Cmin / C x 100 pkt,

gdzie:

 • Lp – liczba punktów za kryterium cena,
 • C – cena netto oferty,
 • Cmin – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@plantalux.pl poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Konopnica 162, 21-030 Konopnica. Kompletna oferta musi zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz oferty (wzór jako załącznik) lub analogiczny zawierający dane tożsame z załączonym formularzem,
 • wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań,
 • dołączoną specyfikację badań i procesu certyfikacji.

Adres e-mail, na który należy przesłać ofertę: info@plantalux.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Rafał Lachowski.

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 533 916 289.

Decyzja o wyborze Oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrywane.

Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego do dnia 2 listopada 2020 r.

Lista dokumentów

 • formularz oferty,
 • oświadczenie o braku powiązań.

Wyniki

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęła jedna oferta od Intertek Italia S.p.a na kwotę 13 900,00 EUR.