Projekt „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w firmie Plantalux Sp. z o.o.”

Beneficjent: Plantalux Sp. z o.o.

Wartość projektu: 199 392, 24 zł, dofinansowanie projektu: 105 369,88 zł.

Plantalux Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w firmie Plantalux Sp. z o.o.”

Celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE. Beneficjent poprzez realizację projektu weźmie udział w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zapewni dywersyfikację dostaw oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, w tym swojego przedsiębiorstwa. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii (OZE) w bilansie ogólnym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowane ze środków europejskich.