Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. Definicje
  1. Następujące definicje mają zastosowanie w niniejszym dokumencie:
   1. „Plantalux” – Plantalux Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konopnica 162, 21-030 Konopnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000628224, NIP: 9462661551, REGON: 364944526, kapitał zakładowy w wysokości 36.250 zł.
   2. „Kupujący” – osoba fizyczna lub prawna, która ma zamiar lub zawarła Umowę z Plantalux, lub która otrzymała Ofertę Cenową w celu zawarcia Umowy.
   3. „Oferta” – oferta złożona przez Plantalux Kupującemu na sprzedaż i/ lub dostawę Produktów.
   4. „Umowa” – dowolna umowa sprzedaży Produktów Plantalux Kupującemu.
   5. „Produkty” – wszelkie towary sprzedane lub przeznaczone do sprzedaży Kupującemu przez Plantalux na podstawie Umowy.
   6. „Ogólne Warunki Sprzedaży” – niniejszy dokument, zwany w dalszej części OWS.
 1. Założenia ogólne
  1. Wszystkie dostawy Produktów przez Plantalux podlegają zasadom zawartym w OWS i są integralną częścią Umowy i Oferty. Wszelkie dodatkowe i odmienne warunki lub ustalenia stają się wiążące jedynie w zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez Plantalux w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. OWS są udostępniane na życzenie Kupującego, dostępne na stronie internetowej Plantalux oraz jako załącznik do Oferty i/ lub Umowy.
  3. OWS uznaje się za przyjęte w całości przez Kupującego w momencie akceptacji Oferty Plantalux poprzez złożenie zamówienia lub zawarcie Umowy.
  4. W przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy OWS a Umową, za obowiązujące przyjmuje się zapisy Umowy.
 2. Dokumenty
  1. Wszelkie dane umieszczone w katalogach, broszurach, Ofertach, Umowach oraz innych dokumentach w postaci grafik, rysunków, ilustracji, wymiarów, wag, wskaźników, wydajności i innych przedstawione są w przybliżeniu i nie są zobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono, że są wiążące.
  2. Plantalux zastrzega sobie prawo własności oraz prawa autorskie do ilustracji, rysunków, grafik oraz dokumentów dostarczonych Kupującemu w trakcie prowadzenia rozmów handlowych.
  3. Kupujący zobowiązuje się nie udostępniać innym podmiotom informacji o cenach, gwarancji, warunkach dostawy, specyfikacji technicznej Produktów oraz dokumentacji technicznej, otrzymanych od Plantalux osobom trzecim.
 3. Oferta i zamówienia
  1. Jeżeli Plantalux w sposób wyraźny nie określił inaczej w formie pisemnej, wszelkie zapisy Oferty uzależnione są od zwarcia Umowy i mogą tym samym zostać odwołane w każdym czasie.
  2. Jeżeli Plantalux w sposób wyraźny nie określił inaczej w formie pisemnej, ceny zawarte w Ofercie ważne są maksymalnie 30 dni kalendarzowych od jej złożenia.
  3. Zamówienie złożone przez Kupującego nie jest wiążące do momentu potwierdzenia go oraz wyłącznie w zakresie potwierdzonym przez Plantalux.
  4. Warunkiem skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Plantalux (listownie na adres siedziby firmy, za pomocą poczty elektronicznej). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Plantalux otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Plantalux, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
  5. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Plantalux nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Produktów, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktów określonych w pierwotnym zamówieniu.
  6. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z Plantalux. Plantalux zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
  7. Zamówienie Kupującego niezbędne dane to:
   1. Nazwa Kupującego wraz z wskazaniem adres zarejestrowania działalności oraz adresu dostawy.
   2. Numer NIP.
   3. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty.
   4. Liczba sztuk zamawianych Produktów..
   5. Proponowany termin dostawy lub odbioru Produktów.
 1. Umowa
  1. Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu przez Plantalux pisemnej akceptacji Oferty przez Kupującego. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Umowy oraz OWS.
  2. Plantalux nie może zostać zobowiązany do realizacji Umowy przed uzyskaniem wszelkich niezbędnych z punktu widzenia Plantalux informacji od Kupującego.
  3. Zmiany w Umowie stają się obowiązujące tylko wtedy gdy Plantalux zaakceptuje je w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany te będą odnosić się jedynie do danej Umowy i nie implikują zmian w przeszłych i przyszłych Umowach. Wszelkie zmiany Umowy mogą prowadzić również do zmiany terminu realizacji zamówienia i dostawy.
  4. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Plantalux na piśmie o zmianie swojej siedziby, adresu do doręczeń korespondencji oraz dostawy Produktów i danych kontaktowych. Brak skutecznego powiadomienia Plantalux, powoduje że wszelkie doręczenia i dostawy na adres wskazane w zamówieniu, Umowie, dokumentach handlowych czy korespondencji uznaje się za zrealizowane.
 2. Ceny
  1. Ceny sprzedaży Produktów Plantalux są cenami netto i nie zawierają podatków od sprzedaży, importu, eksportu i innych podatków, opłat i ceł, którymi Plantalux może dodatkowo obciążyć Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Ceny podawane są w polskich złotych (PLN).
  3. W cenie sprzedaży Produktów zawarte są standardowe koszty opakowania.
  4. Ceny sprzedaży Produktów Plantalux nie zawierają kosztów transportu ani ubezpieczenia, zaś dostawa odbywa się na warunkach EXW zgodnie z Incoterms 2010.
 3. Terminy dostaw
  1. Kupujący jest zobowiązany do współpracy przy dostawie oraz przyjęcia dostawy Produktów.
  2. Dzień, w którym Produkty zostają udostępnione do podjęcia przez Kupującego w uzgodnionym terminie, czasie i miejscu uznaje się za datę dostawy, nawet jeżeli Kupujący odmówi jej przyjęcia.
  3. Wszelkie zmiany wymagane przez Kupującego mogą wpłynąć na zmianę terminu dostawy.
  4. Termin dostawy może zostać zawieszony do czasu wywiązania się przez Kupującego z nieuregulowanych zobowiązań wobec Plantalux lub gdy Kupujący nie wywiązał się lub wywiązał się niewłaściwie z obowiązku przekazania informacji niezbędnych do realizacji dostawy Produktów przez Plantalux.
  5. W przypadku gdy dostawa jest opóźniona z winy Kupującego lub nie została przez niego odebrana w wyznaczonym czasie, Plantalux ma prawo do zafakturowania, magazynowania oraz obciążenia kosztami składowania Kupującego bez żadnej odpowiedzialności. Jeżeli składowanie odbywa się w magazynie Plantalux, koszty składowania wynoszą nie mniej niż 1,50% ceny netto wszystkich produktów na danej fakturze za każdy miesiąc, licząc od pierwotnej daty zgłoszenia gotowości wysyłki Produktów.
  6. Jeżeli dostawa zostanie opóźniona przez niezależne od Plantalux nieprzewidziane zdarzenia, takie jak siła wyższa, a więc m.in. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wypadki, zamieszki, wojny, embargo, strajki, sabotaż, opóźniania dostaw kluczowych komponentów i materiałów lub innych wydarzeń niedających się przewidzieć, termin dostawy zostanie wydłużony. W takim przypadku Kupujący nie zerwie umowa ani nie wystosuje żadnych roszczeń z tytułu opóźnienia dostawy. Czas dostawy może zostać wydłużony o uzasadniony okres, jednak nie powinna przekroczyć okresu 2 miesięcy kalendarzowych.
  7. W przypadku wystąpienia siły wyższej Plantalux niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego.
  8. Plantalux może odmówić dostawy lub czasowo wstrzymać jej realizację bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania od Kupującego w przypadku, gdy ten znajdzie się w stanie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, zarządu komisarycznego, wyznaczono syndyka, ogłosi niewypłacalność lub cesję korzyści na wierzyciela.
 4. Warunki płatności i fakturowanie
  1. Wszelkie płatności winny być dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy lub zamówienia.
  2. Wszelkie płatności dokonywane są na rachunek bankowy Plantalux i są wolne od jakichkolwiek kosztów transferu, obciążeń, potrąceń, opłat czy innych kosztów będących po stronie Kupującego.
  3. Jeżeli w Umowie lub zamówieniu nie określono inaczej, Plantalux wystawia fakturę nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia realizacji dostawy.
  4. Faktury wystawione przez Plantalux muszą zostać zapłacone w walucie oraz terminach płatności wskazanych na fakturach. W przypadku, gdy faktura nie wskazuje jednoznacznego terminu płatności, należy przyjąć, że ów termin równy jest 30 dniom kalendarzowym od jej wystawienia.
  5. Jeżeli Kupujący nie wywiązuje się terminowo ze regulowania zobowiązań, Plantalux może zażądać odsetek ustawowych za opóźnienie.
  6. Plantalux ma prawo do odmowy realizacji nowego zamówienia, jeżeli Kupujący nie uregulował płatności wynikających z jakichkolwiek faktur, których termin płatności minął.
  7. Za datę zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Plantalux.
 5. Gwarancja i reklamacje
  1. Warunki gwarancji oraz proces reklamacji jest szczegółowo określony w Ogólnych Warunkach Gwarancji.
 6. Prawo własności
  1. Zgodnie z art. 589 Kodeksy Cywilnego, prawo własności do Produktów zostaje przeniesiona na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny, włącznie z podatkami, opłatami oraz innymi należnościami, za dostarczone Produkty.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Plantalux odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.
  2. Do Umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.
  3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Plantalux.
  4. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Plantalux oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją Umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Plantalux.