Materiałem badawczym były ukorzenione sadzonki petunii ogrodowej (Petunia x atkinsiana) „Dark Red”, posadzone 16.04.2019 w doniczki P11 w standardowych substracie torfowym. Doświadczenie trwało do 28.06.2019. Rośliny, wyrównane pod względem wysokości i jakości, zostały podzielone na 4 kombinacje i umieszczone w pokoju wzrostowym o stałej temperaturze 20°C. W każdej kombinacji (rysunek poniżej) umieszczono po 15 roślin. Mierzono następujące parametry roślin w 6 terminach (od 16.04 do 28.06): wysokość roślin, liczba i powierzchnia liści, liczba i średnica kwiatów, średnica roślin. Źródło światła stanowiły lampy LED firmy PLANTALUX Sp. z o.o. Wyniki opracowano statystycznie metodą jednoczynnikową ANOVA1, a średnie porównano za pomocą testu LSD przy P=0,95.

Badanie zostało przeprowadzone przez Panią dr hab. Agata Jędrzejuk z Katedry Roślin Ozdobnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyniki

Dynamika wzrostu

Najwyższą dynamiką wzrostu charakteryzowały się rośliny rosnące w warunkach wyższego udziału światła czerwonego (kombinacja 3). Najniższe były rośliny z kombinacji 1 i 2, których wysokość ostatniego dnia trwania doświadczenia nie przekroczyła 13 cm.

Liczba pędów

Najwięcej pędów posiadały rośliny rosnące w warunkach wyższego udziału światła czerwonego oraz miksu niebieskiego z czerwonym (kombinacja 3 i 4). Liczba pędów roślin z tych kombinacji ostatniego dnia doświadczenia (28.06) wynosiła średnio 22 i 23,40.

Powierzchnia liści

Rośliny rosnące w warunkach światła białego oraz niebieskiego, miały zdecydowanie większe liście od roślin rosnących w świetle czerwonym i miksie czerwonego z niebieskim, we wszystkich terminach pomiarów. Liście petunii rosnących w warunkach zwiększonego udziału światła czerwonego miały najmniejsze liście i ich powierzchnia zmniejszała się z każdym terminem pomiarów.

Liczba kwiatów

Największą liczbą kwiatów, od drugiego terminu pomiarów (25.04), charakteryzowały się rośliny rosnące w warunkach zwiększonego udziału światła czerwonego. W ostatnim terminie pomiarów (28.06) średnio na roślinę z tej kombinacji przypadało 65,8 kwiatów.

Średnica kwiatów

Od 25.04 do 11.06 rośliny rosnące w warunkach zwiększonego udziału światła czerwonego i miksu czerwonego z niebieskim, miały średnio większą średnicę kwiatów od roślin rosnących w warunkach światła białego oraz zwiększonego udziału światła niebieskiego.

Średnica rośliny

Pomiary średnicy roślin wykonywano od 08.05 do 28.06. Najwyższą średnicą charakteryzowały się rośliny rosnące w warunkach zwiększonego udziału światła czerwonego we wszystkich terminach pomiarów. Ostatniego dnia pomiarów średnica w/w roślin osiągnęła średnio 50 cm. Najmniejszą średnicę osiągały rośliny z kombinacji kontrolnej (100% udział światła białego) – 43,9 cm.