Zapytanie ofertowe 03/09

Zakup Kuli Ulbrichta wraz ze szkoleniem

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Plantalux Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 181, kod pocztowy 20-325 Lublin, REGON 364944526, NIP 9462661551 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000628224, o kapitale zakładowym 5 000 złotych.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamawiający nie jest zobowiązany do obligatoryjnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29s tycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający informuje, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  o  ile  niższy  próg  nie  wynika  z  przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Termin wykonania zamówienia

Maksymalnie 90 dni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Termin ważności oferty

Minimum 30 dni od daty złożenia oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja kompletnego sprzętu umożliwiającego pomiar całkowitego strumienia świetlnego, pod nazwą „lumenomierz – Kula Ulbrichta 1szt.” (Kod CPV: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe), spełniającego następujące kryteria:

 • Sposób malowania zgodny z wymogami publikacji CIE nr 84 (1989);
 • Średnica kuli 1m lub większa;
 • Dokładność pomiaru natężenia oświetlenia: błąd pomiarowy 1% lub mniejszy;
 • Zakres pomiarowy dla strumienia świetlnego od 0,5 do 200 000lm lub szerszy;
 • Możliwość wykonania pomiarów CCT;
 • Możliwość wykonania pomiarów CRI;
 • Umożliwia pomiar lamp zasilanych prądem AC o mocy maksymalnej 500W lub wyższej;
 • Umożliwia pomiar lamp zasilanych prądem DC o prądzie maksymalnym 5A lub wyższym;
 • Umożliwia pomiar lamp zasilanych prądem DC o prądzie minimalnym 35mA lub niższym;
 • Umożliwia wykonywanie pomiarów diod LED COB i SMD;
 • Współpracuje ze spektrofotometrem;
 • Umożliwia wykonywanie pomiarów widma światła w zakresie od 350 do 800nm lub szerszym;
 • Umożliwia prezentacje wyników w systemie Microsoft Windows 10;
 • Współpracuje z Asensetek Lighting Passport (model: ALP-01);
 • Zawiera wzorce światła;
 • Zawiera wszelkie niezbędne urządzenia do uruchomienia i pracy bez dokonywania zakupów uzupełniających.

Kryteria oceny oferty

Cena – punktacja od 0 do 90. Sposób oceny: stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, pomnożony przez 90.

Gwarancja – punktacja od 0 do 10. Sposób oceny: okres gwarancji do 12 miesięcy włącznie – 0, okres gwarancji powyżej 12 miesięcy – 10.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@plantalux.pl poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A/8, 20-538 Lublin. Oferta musi być wypełniona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania (oferta
+ oświadczenie o braku powiązań + tabela dot. parametrów technicznych) . Oferty przedstawione w inny sposób nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.

Adres e-mail, na który należy przesłać ofertę: info@plantalux.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Lachowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 502581616

Termin składania ofert

Do dnia 21 września 2017.

Lista dokumentów

 • Oferta zgodna z załączonym wzorem;
 • Oświadczenie o braku powiązań;
 • Tabela dotycząca parametrów technicznych.

Informacja o wybranym wykonawcy (data publikacji: 25 września 2017)

 • Nazwa: Lisun Group (Hong Kong) Limited;
 • Adres: Room C, 15/F Hua Chiao Commercial Center, 678 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong;
 • Data wpłynięcia oferty: 21 września 2017;
 • Cena: 8359,00 USD