Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie ścisłych badań wegetacyjnych nad efektywnością światła LED PLANTALUX na wybranych gatunkach warzyw i ziół w kontrolowanych warunkach szklarniowych

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Plantalux Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 181, kod pocztowy 20-325 Lublin, REGON 364944526, NIP 9462661551 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000628224, o kapitale zakładowym 5 000 złotych.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający nie jest zobowiązany do obligatoryjnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29s tycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający informuje, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  o  ile  niższy  próg  nie  wynika  z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny oferty

Cena – punktacja od 0 do 60. Sposób oceny: stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, pomnożony przez 60.

Możliwości techniczne przeprowadzenia badań – punktacja od 0 do 30. Sposób oceny: weryfikacja posiadanego zaplecza technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania badań: tak – 30, nie – 0.

Opracowanie założeń metodycznych i otrzymanych wyników – punktacja od 0 do 10. Sposób oceny: weryfikacja założeń metodycznych pod kątem uzyskania odpowiedzi na zakładane hipotezy: tak – 10, nie – 0.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@plantalux.pl poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A/8, 20-538 Lublin. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Zapytaniu Ofertowym jest dostarczenie oferty spełniającej co najmniej zapisy niniejszego ogłoszenia oraz złożenie prawidłowo wypełnionego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1). Oferty cząstkowe nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy przesłać ofertę: info@plantalux.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Rafał Lachowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 533916289

Termin składania ofert

Do dnia 22 września 2017. Oferty, które wpłynął po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Specyfikacja zamówienia

 1. Badania zostaną przeprowadzone przez jednostkę naukową spełniającą definicję określoną m.in. w Ustawie o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.).
 2. W skład zespołu badawczego opracowującego metodykę oraz przeprowadzającego badania muszą wchodzić specjaliści z zakresu fizjologii i żywienia roślin ogrodniczych z odpowiednim dorobkiem naukowym w reprezentowanych dziedzinach oraz doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu tego typu badań.
 3. Badania zostaną przeprowadzone w obiekcie szklarniowym, wyposażonym w systemy ścisłej kontroli warunków uprawowych, takich jak temperatura, oświetlenie, wilgotność, zawartość dwutlenku węgla oraz w sterowany komputerowo automatyczny system kroplowego dozowania roztworu nawozów.
 4. Badania będą prowadzone w warunkach odpowiadających rzeczywistym panującym na plantacjach towarowych, równolegle przy świetle dziennym i w pełnym zacienieniu.
 5. Badania będą prowadzone przy wykorzystaniu lamp LED dostarczonych przez Zamawiającego o ściśle określonych parametrach.
 6. Oferent jest zobligowany do przygotowania metodyki gwarantującej uzyskanie odpowiedzi na temat efektywności lamp LED zamawiającego w porównaniu do światła HPS w warunkach światła dziennego i w pełnym zacienieniu.
 7. W trakcie badań systematycznie będzie kontrolowany stan odżywienia roślin oraz parametry fizjologiczne charakteryzujące wydajność metaboliczną.
 8. W badaniach zostaną ocenione:
  1. efektywność plonotwórcza światła lamp LED dostarczonych przez Zamawiającego – na podstawie wielkości, struktury i jakości uzyskanych plonów badanych gatunków;
  2. efektywność fizjologiczna światła lamp LED dostarczonych przez Zamawiającego – na podstawie wyników analiz chemicznych stanu odżywienia i pomiarów fizjologicznych
 9. Wykonawca badań przygotuje raport zawierający otrzymane wyniki oraz potwierdzający lub negujący wcześniej ustalone hipotezy badawcze.

Lista załączników

 1. Oświadczenie o braku powiązań.

Informacja o wybranym wykonawcy (data publikacji: 26 września 2017)

 • Nazwa: Katedra Uprawy i Żywienia Roślin oraz Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • Data wpłynięcia oferty: 22 września 2017;